ÚS DE LA WEB

JOREVA ESTUDI SL, és la responsable d’aquesta web i, posa a disposició dels usuaris aquest  document amb el que dóna compliment a les obligacions establertes a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris les condicions d’ús d’aquesta  página web. 
Tota persona que accedeixi a aquesta página adquireix la condició d’usuari i, es compromet a l’obervància i compliment  rigorós de les disposicions que aquí es descriuen, així com qualsevol altre disposició legal que sigui d’aplicació. 

JOREVA MOBLES I JOREVA ESTUDI són els noms comercials amb el que gira l’empresa JOREVA ESTUDI SL en el món comercial. 

JOREVA ESTUDI SL es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que apareixi  en aquesta pàgina web, sense cap obligació de preavís ni de posar en coneixement als usuaris que poden sorgir determinats canvis i, per tant, és suficient la publicació de les modificación en la pagina web de JOREVA ESTUDI SL.

DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR

Denominació social: JOREVA ESTUDI SL  
Noms comercials: JOREVA MOBLES I JOREVA ESTUDI 
Domicili social: Ctra. de Vic, 86,  08530 La Garriga (Barcelona)
CIF / NIF:  B-65.955.759 
Telèfon: 938718067 
Correu electrònic: mobles@moblesjoreva.com 
Inscrita en el Registre Mercantil: Tom Núm 43.613 Foli 30 Full B-433583 Inscripció 1ª

CONTINGUT DE LA WEB Y ENLLAÇOS

Els continguts d’aquesta web tenen como a finalitat informar dels productes i serveis de JOREVA ESTUDI SL, que es concreten en la venda de mobles d’alta gamma, en l’elaboració d’estudis i projectes i el servei d’outlet. D’aquesta manera, donem a conèixer totes les novetats, promocions, i ofertes relacionades amb el món del mobiliari que ens caracteritza a les persones interessades i que vulguin enviar-nos un mail per rebre les nostres ofertes o novetats.

Queda prohibit l’us dels continguts de la web de jorevastudi.cat i jorevamobles.cat per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació que no sigui la pròpia de JOREVA ESTUDI

JOREVA ESTUDI SL no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pogués accedir per enllaços o buscadors de la pròpia pàgina. L’existència d’enllaços, és a dir, l’accés en altres pàgines no suposa l’existència d’acords, recomanacions, promocions ni conformitat per part de JOREVA ESTUDI SL, dels serveis o productes que es puguin enllaçar.  

Ja que JOREVA ESTUDI SL no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en les seves pàgines web, aquesta no assumeix ningún tipus de responsabilitat respecte aquests continguts. En tot cas, JOREVA ESTUDI SL manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ ordre públic, amb la retirada immediata de la redirecció a aquestes webs i posant en  coneixement  el contingut en qüestió a les autoritats competents.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La web, inclosa de forma enunciativa però no limitativa la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionamient com són els dissenys, logotips, textos i fotografies, són propietat de JOREVA ESTUDI SL o disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts de la web es troben degudament protegits per la  normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per la qual són destinats, la reproducció  total o parcial, l’ús, la explotació, distribució i comercialització de continguts  requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de JOREVA ESTUDI SL. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de JOREVA ESTUDI SL serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
JOREVA ESTUDI SL no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús de la pàgina per part de tercers i podrà exercir totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

JOREVA ESTUDI SL s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en la seva web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un  tercer aliè a l’empresa.

CONDICIONS PARTICULARS

La utilització de determinats Serveis i Continguts ofertats per JOREVA ESTUDI SL a través de la Web poden regir-se per unes Condicions Particulars Pròpies les quals poden completar i/o modificar aquest Avís Legal. Si és del seu interès, l’usuari haurà de llegir atentament les Condicions Particulars corresponents i, en determinats casos acceptar-les, abans de la utilització dels serveis esmentats.

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

JOREVA ESTUDI SL no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o fallos en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com els danys que es puguin causar a terceres persones per mitjà d’intromissions il·legítimes fora del control de JOREVA ESTUDI SL.

JOREVA ESTUDI SL també s’exonera de tota responsabilitat davant danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència dels errors, els defectes i les omissions en la informació que JOREVA ESTUDI SL facilita quan procedeixi de fonts alienes.

NAVEGACIÓ WEB (COOKIES)

Aquesta web utilitza cookies. Les cookies son fitxers creats en el navegador de l’usuari per registrar la seva activitat en la web i permet una navegació més fluida i personalitzada.
Per la seva informació els fem saber que hi ha un enllaç amb tota la información de les cookies i el seu ús, així com la seva desactivació.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per la resolució de totes les controversies o qüestions relacionades amb aquesta página serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual es sotmeten de forma expressa les parts. La competència per la resolució de tots els confilctes derivats o relacionats amb el seu ús són els Jutjats o Tribunals de Barcelona.